Privacy policy

Modified on Mon, 05 Sep 2022 at 08:32 PM

 Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων 

Για την εταιρεία μας η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αυτονόητη δέσμευση που λαμβάνουμε έναντι των χρηστών και των πελατών μας προκειμένου να προστατεύσουμε την ιδιωτική και επιχειρηματική ζωή του ατόμου στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) ώστε να διασφαλίσουμε  την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των πελατών και των χρηστών μας.

Με την παρούσα "Δήλωση απορρήτου και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" επιθυμούμε να περιγράψουμε το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε και το που αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Η «DUAL LOGICOM» (στη συνέχεια «DUAL LOGICOM») εμπορεύεται λογισμικά, και παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η παρούσα δήλωση αναφέρεται στο σύνολο των προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχουμε.

1. Πνευματικά δικαιώματα/ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά εξαιρουμένων περιπτώσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, λογισμικών, βάσεων δεδομένων, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, αλγόριθμων, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εμπορικών ονομασιών και άλλων εμπορικών διακριτικών, καθώς και κάθε είδους υλικού και πληροφοριών (καταχωρήσεις, αιτήματα, ανανεώσεις) που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, ανήκουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της DUAL LOGICOM και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.

Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας περιλαμβάνουν λογισμικό ανοιχτού κώδικα που μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία τρίτων συμβεβλημένων με την εταιρία μας («Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα») και διέπεται από τους όρους, με τους οποίους διατίθεται στoυς εκεί αναφερόμενους όρους χρήσης. Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τη χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. 

Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή, πώληση ή μεταφορά υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και γενικότερα η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της DUAL LOGICOM.

2. Συλλογή των προσωπικών δεδομένων

Η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από την DUAL LOGICOM προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας με τον πελάτη ή τον χρήστη των υπηρεσιών μας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποιο προϊόν του πελάτη ή του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο www.dlgcom.gr, www.support.dlgcom.gr  & www.dualerp.gr να δηλώνονται τα αληθή προσωπικά δεδομένα που θα του ζητηθούν, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά κατωτέρω. 

Με την εγγραφή του χρήστη ή/και του πελάτη στις υπηρεσίες που παρέχονται από την DUAL LOGICOM χορηγείται παράλληλα η συναίνεση του για την αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Περαιτέρω, η DUAL LOGICOM επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά που της χορηγήθηκαν με την εγγραφή, προκειμένου να παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6 παρ. 1 β του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο ή αν λάβουμε νέα ρητή και σαφή άδεια του υποκειμένου. 

Η DUAL LOGICOM συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της και για να προσφέρει στους πελάτες και τους χρήστες της την βέλτιστη εμπειρία χρήσης των προγραμμάτων και των υπηρεσιών της. Η εν λόγω συλλογή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο.

Άμεση συλλογή δεδομένων
 
Είναι τα δεδομένα που παρέχονται άμεσα από τους πελάτες μας ή από τους χρήστες των υπηρεσιών μας, όπως συμβαίνει με την εγγραφή ενός χρήστη στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια παρεχόμενη από εμάς υπηρεσία, ή όταν ένας πελάτης μας υποβάλει ένα αίτημα υποστήριξης (ενδεικτική αναφορά).

Έμμεση συλλογή δεδομένων

 
Είναι τα δεδομένα που συλλέγονται από την χρήση των υπηρεσιών μας ή/και των προγραμμάτων μας και έχουν άμεση συνάφεια με τον τρόπο που ο πελάτης διαχειρίζεται αυτά. Τέτοιου είδους συλλογή γίνεται με την χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies και οι αναφορές σφαλμάτων (ενδεικτική αναφορά).

Σε κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή ενημέρωση από την DUAL LOGICOM, για την ολοκλήρωση της οποίας είναι υποχρεωτική η προηγούμενη αποδοχή του χρήστη με κατάλληλο στοιχείο διεπαφής (user interface).

Μεταξύ των δεδομένων που συλλέγουμε είναι και τα εξής:
Κατά την εγγραφή φυσικών προσώπων (μελών) και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για προϊόν ή υπηρεσία (χωρίς εγγραφή)
Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο των χρηστών μας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου τους.

Κατά την εγγραφή επιχείρησης
 Συλλέγουμε την επωνυμία της επιχείρησης, την δραστηριότητα της, τον Α.Φ.Μ. της, τον ιστότοπο (website) της και την διεύθυνση της, καθώς και το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θα επικοινωνούμε για λογαριασμό της επιχείρησης.

Κατά την εγγραφή είτε επιχείρησης είτε φυσικού προσώπου συλλέγουμε επίσης όνομα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης και άλλες παρόμοιες πληροφορίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη και την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. (Διαπιστευτήρια)

Εγγραφή με χρήση μέσου κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Η DUAL LOGICOM παρέχει την δυνατότητα εγγραφής ή/και σύνδεσης στην ιστοσελίδα της και μέσω του τηρούμενου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) λογαριασμού του χρήστη. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται και μέσω εφαρμογών κινητών συσκευών (mobile applications).

Όταν επιλέγετε την εγγραφή ή σύνδεση σας μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης (social media) μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα της επιλεχθείσας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, όπου και πραγματοποιείτε τη σύνδεση σας με τα τηρούμενα σε αυτή προσωπικά σας στοιχεία. Εν συνεχεία συνδέεστε αυτόματα με την υπηρεσία μας. 

Στην περίπτωση αυτή ζητάμε τη συγκατάθεση σας προκειμένου να μας χορηγηθούν από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης τα στοιχεία που τηρείτε στο δημόσιο προφίλ σας, όπως  η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) και τα στοιχεία αναγνώρισης των διαδικτυακών σας φίλων. 

Με την λήψη της συναίνεσης σας τα προαναφερθέντα στοιχεία μεταφέρονται σε εμάς μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η αντίστοιχη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνει την κατάσταση σύνδεσής σας και τις πληροφορίες του πλοηγού (Browser) σας.

Αν δεν επιθυμείτε την διαβίβαση δεδομένων ανάμεσα στην DUAL LOGICOM και στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή ή σύνδεση στον ιστότοπο μας www.dlgcom.gr,  www.support.dlgcom.gr  & www.dualerp.gr από τις δικές μας υπηρεσίες σύνδεσης και όχι από μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσω του ιστοτόπου μας www.dlgcom.gr,  www.support.dlgcom.gr  & www.dualerp.gr διατίθενται προϊόντα και υπηρεσίες προς πώληση. Προς τούτο, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντος, παραπέμπεται αυτόματα στην ιστοσελίδα του τραπεζικού ιδρύματος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή. Τα απαιτούμενα στοιχεία δεν τα συλλέγουμε εμείς αλλά το τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο μας ενημερώνει μόνο για το υποκείμενο που πραγματοποίησε τη συναλλαγή και την έκβαση αυτής. 

Περαιτέρω για την βέλτιστη χρήση των υπηρεσιών μας αλλά και για την βελτιστοποίηση αυτών συλλέγουμε:

 1. Δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις των προϊόντων λογισμικού μας. Η συγκεκριμένη συλλογή μας βοηθάει να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των λογισμικών μας.  
 2. Αναφορές σφαλμάτων των λογισμικών μας. Η εν λόγω συλλογή μας βοηθάει στο να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και να διαγνώσουμε πιθανά προβλήματα τους.
 3. Δεδομένα αντιμετώπισης προβλημάτων και βοήθειας. Η συλλογή των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται ύστερα από επικοινωνία του πελάτη με την DUAL LOGICOM. Κατά την διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων και βοήθειας από την DUAL LOGICOM είναι πιθανό να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία από τον πελάτη, όπως ενδεικτικά δεδομένα του συστήματος με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη του πελάτη. 

3.Πολιτική Cookies, παρόμοιες τεχνολογίες και η χρήση τους

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον πλοηγό (browser) που χρησιμοποιείτε (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Τα αρχεία αυτά περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης και βελτιστοποίησης του ιστοτόπου μας www.dlgcom.gr, www.support.dlgcom.gr  & www.dualerp.gr κάνοντας την χρήση του πιο αποτελεσματική και εύχρηστη για εσάς. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε την συσκευή σας και να ενεργοποιούμε συγκεκριμένες πληροφορίες που κάνουν την πλοήγησή σας πιο εύκολη.

Η DUAL LOGICOM χρησιμοποιεί cookies, ενεργά στοιχεία (όπως JavaScript) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web αλλά και των εφαρμογών κινητών συσκευών (mobile applications) και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, για να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών του ιστοτόπου της και να προσαρμόζει ιδανικά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας της. Επίσης, μέσω των  cookies μας επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας, να διατηρούμε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις σας, να σας παρουσιάζουμε διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις (notifications). Η χρήση των cookies συμβάλλει στο να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή online εμπειρία και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ιστοτόπου μας. 

Μπορώ να μην δεχθώ την χρήση Cookies;

 
Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο τοποθέτησης cookie  (Cookie-Layer Pop Up), με το οποίο ερωτάστε αν δέχεστε να επιτραπεί η χρήση των cookies.  

Αν δεν επιθυμείτε να  γίνεται χρήση των cookies μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του πλοηγού (browser) που χρησιμοποιείτε καθώς και να διαγράψετε το σύνολο των cookies που έχουν αποθηκευτεί πρόσφατα σε αυτόν (browser). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες πατώντας Βοήθεια στο menu του πλοηγού (browser) που χρησιμοποιείτε. 

Περαιτέρω, μπορείτε να επιλέξετε τον αποκλεισμό και την διαγραφή των cookies από ορισμένες τρίτες υπηρεσίες παροχής ανάλυσης για την εξαίρεση από τη συλλογή δεδομένων μέσω των προειδοποιητικών σημάτων web και παρόμοιων τεχνολογιών.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως απενεργοποιώντας τα cookies από τον browser σας, μπορεί να μην σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστοτόπου μας ή ορισμένες λειτουργίες αυτού ενδέχεται να μην λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε καθώς η λειτουργία του βασίζεται στα cookies.
 

Χρήση Cookies από την DUAL LOGICOM

Στη DUAL LOGICOM χρησιμοποιούμε Cookies, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από την χρήση του. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για να λαμβάνουμε μη προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες μας και για να προσφέρουμε στους εγγεγραμμένους μας χρήστες την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη online εμπειρία. Με την περιήγηση στο site μας συγκεντρώνουμε απλές πληροφορίες αναγνώρισης και μετρήσεων. Η χρήση των cookies δεν βλάπτει σε καμία περίπτωση τον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επαναληπτικό marketing στο διαδίκτυο.

Η DUAL LOGICOM χρησιμοποιεί cookies είτε από τον ιστότοπο της είτε από τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν το domain του ιστοτόπου μας, π.χ. η dlgcom.gr  χρησιμοποιεί cookies από το Google Analytics. Επίσης, δύναται να δημιουργηθούν cookies στον πλοηγό (browser) σας από διαφορετικό ιστότοπο από αυτόν στον οποίο περιηγήστε, δηλαδή εν προκειμένω διαφορετικό από τοwww.dlgcom.gr. Τέτοια Cookies μπορεί να είναι cookies από το DoubleClick για την αξιολόγηση των ενεργειών marketing μέσω τρίτων ιστοσελίδων (sites).

Χρήση εργαλείων retargeting (επαναστόχευσης)

Η DUAL LOGICOM με σκοπό τη βελτιστοποίηση του online μάρκετινγκ χρησιμοποιεί τεχνολογίες retargeting (επαναστόχευσης). Με τον τρόπο αυτό εντοπίζουμε το διαφημιστικό περιεχόμενο που είναι σύμφωνο με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Με τη χρήση των cookies καταγράφουμε το εκδηλωθέν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ενδιαφέρον και μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προβάλλοντας σας εξατομικευμένη και σχετική με τα ενδιαφέροντά σας διαφήμιση στις ιστοσελίδες των Retargeting συνεργατών μας, όπως η Google AdWords. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία διατηρείτε την ανωνυμία σας ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση σας μέσω του retargeting.

Τα σχετικά εργαλεία retargeting (επαναστόχευσης) χρησιμοποιούνται μόνο ύστερα από δική σας συγκατάθεση και σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Χρήση του conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών)

Προκειμένου η DUAL LOGICOM να διαμορφώσει την ελκυστικότερη για τους χρήστες της προσφορά των αναζητούμενων από αυτούς προϊόντων και υπηρεσιών, κάνουμε χρήση του conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών).

Ειδικότερα σε συνεργασία με τους conversion tracking συνεργάτες μας, όπως η Google AdWords, τοποθετείται στον πλοηγό (browser) σας ένα cookie («conversion cookie»). Αυτό συμβαίνει όταν στα πλαίσια μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη οδηγείστε στην ιστοσελίδα μας. Η χρησιμότητα των conversion-cookie είναι για τη δημιουργία conversion statistics (στατιστικές μετατροπών) και την εξακρίβωση του συνολικού αριθμού των χρηστών, οι οποίοι επέλεξαν την αντίστοιχη διαφήμιση και ακολούθως προωθήθηκαν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Τα cookies αυτά δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν από εμάς, υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου και η ισχύς τους διακόπτεται μετά από 30 ημέρες. 

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία διατηρείτε την ανωνυμία σας ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση σας μέσω του conversion tracking, ενώ παράλληλα για την χρήση του conversion tracking απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση σας σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Χρήση των εργαλείων ανάλυσης

Η DUAL LOGICOM εκτελεί μετρήσεις πρόσβασης στις ιστοσελίδες με εργαλεία ανάλυσης δικτύου.

Τα χρησιμοποιούμενα από εμάς εργαλεία ανάλυσης συλλέγουν τα δεδομένα πρόσβασης (συλλογή από google analytics) με τρόπο τέτοιο ώστε να μην μπορεί να αποκατασταθεί καμία σύνδεση με ένα χρήστη. Αυτό συμβαίνει μέσω της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης ΙΡ των χρηστών. Για τη μέτρηση των δεδομένων πρόσβασης είναι απαραίτητη η χρήση cookies, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας και να μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. 

Τα προαναφερθέντα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται μόνο ύστερα από δική σας συγκατάθεση και σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Χρήση των Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης)

Η DUAL LOGICOM χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της και στις εφαρμογές κινητών συσκευών (mobile applications) πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (Social Plugins) από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter, το Linkedin και το Google+. 

Η DUAL LOGICOM χρησιμοποιεί την μέθοδο του διπλού κλικ προκειμένου να σας προστατεύσει από την ανίχνευση και αξιολόγηση της επίσκεψης σας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας τα plugins (πρόσθετα) αυτά είναι απενεργοποιημένα. Μόνο όταν κάνετε κλικ στο προσφερόμενο κουμπί, ενεργοποιούνται τα plugins (πρόσθετα). Με τον τρόπο αυτό (ένα κλικ) αποκτάτε τη σύνδεση στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο και δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο δεύτερη φορά (δεύτερο κλικ), οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταφέρονται απευθείας από τον πλοηγό (browser) σας στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο και αποθηκεύονται εκεί. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τη μεταφορά των δεδομένων, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε ξανά το plugin (πρόσθετο) και εν συνεχεία να αποσυνδεθείτε από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο.

Για πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο όπως και για την δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεων σας θα πρέπει να ανατρέξετε στις λειτουργίες που βρίσκονται στον ιστότοπο του κοινωνικού δικτύου.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο μας www.dlgcom.gr,  www.support.dlgcom.gr  & www.dualerp.gr. Η DUAL LOGICOM παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας μας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την DUAL LOGICOM, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Επομένως, θα πρέπει να επαληθεύετε τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων ιστότοπων τρίτων μερών και να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την επεξεργασία δεδομένων από τρίτους η DUAL LOGICOM δεν φέρει καμία ευθύνη. 

4.Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η DUAL LOGICOM χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς: 

 1. Για την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την προώθηση των προσφερόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.
   
 2. Για τη βελτίωση και εξατομίκευση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
   
 3. Για την επικοινωνία με τους χρήστες και πελάτες της, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη, την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την ενημέρωση προσφορών, την ενημέρωση λήξης περιόδου πίστωσης, την ενημέρωση λήξης περιόδου υποστήριξης προϊόντος ή υπηρεσίας, την ανανέωση άδειας χρήσης προϊόντος ή υπηρεσίας και γενικότερα την προώθηση των προϊόντων της και υπηρεσιών της ως τέτοιας νοούμενης και της επικοινωνίας διαφημιστικού υλικού (οι προαναφερθέντες σκοποί τίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά). Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με αποστολή γραπτού μηνύματος (sms) είτε με τηλεφωνική συνδιάλεξη. 

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Η DUAL LOGICOM διαθέτει τα προϊόντα της αποκλειστικά μέσω του Δικτύου Πιστοποιημένων Συνεργατών της (εφεξής Συνεργάτες). Η πολιτική αυτή της εταιρείας μας αποσκοπεί στην άμεση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς και στην υποστήριξη των προϊόντων μας και την παροχή των υπηρεσιών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για τον λόγο αυτό τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο με τον Συνεργάτη που έχει αναλάβει την διαχείριση του λογαριασμού σας και την άμεση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σας. Ο Συνεργάτης μας λαμβάνει την συγκατάθεση σας για να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας από την πρώτη στιγμή απόκτησης κάποιου προϊόντος μας ή παροχής κάποιας υπηρεσίας μας. 

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η DUAL LOGICOM  ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μετά από τη συγκατάθεση του πελάτη, με διάφορες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για ολοκλήρωση συναλλαγής ή παροχή υπηρεσίας, όπως τα δεδομένα πληρωμής που αποστέλλονται σε τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση μίας αγοράς προϊόντος.

Η DUAL LOGICOM ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της εταιρείας μας και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η DUAL LOGICOM χρησιμοποιεί τα κατάλληλα οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και συμπεριλαμβάνει τις ίδιες, με τις αναφερόμενες στην παρούσα Δήλωση, απαιτήσεις στους παρόχους υπηρεσιών cloud, ώστε ενδεχόμενη επεξεργασία από αυτούς να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για τους στην παρούσα αναφερόμενους σκοπούς. 

Η DUAL LOGICOM δύναται να αποκτήσει πρόσβαση, να μεταφέρει, να αποκαλύψει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα πελατών όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τους παρακάτω λόγους:

 1. Στα πλαίσια συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή στα πλαίσια διενεργούμενης νομικής διαδικασίας και
   
 2. Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας και συντήρησης της ασφάλειας των προϊόντων μας.

Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα και για πόσο καιρό

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ του κανονισμού GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η DUAL LOGICOM δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

5.Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Ο πελάτης ή ο χρήστης μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μπορεί να αποστείλει προς την DUAL LOGICOM μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@dlgcom.gr και να αιτηθεί να του χορηγηθεί ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του που τηρούνται από την εταιρεία μας, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Στο μήνυμα αυτό ο πελάτης ή ο χρήστης της DUAL LOGICOM θα πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφου του Δελτίου Αστυνομικής του ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Dual Logicom μέσω του www.dlgcom.gr,  www.support.dlgcom.gr  & www.dualerp.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν,  αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6.Δικαιώματα πελατών και χρηστών

Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
   
 2. Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε μεταγενέστερο της εγγραφής σας χρόνο μπορείτε να μας ειδοποιήσετε σχετικά ώστε να προβούμε σε διόρθωση προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και αναγράφονται με ανακριβή τρόπο ή λανθασμένα.
   
 3. Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μπορείτε να μας υποβάλετε αίτημα για την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς. Παρά το αίτημα σας, ορισμένα δεδομένα πιθανόν να μην είναι δυνατό να διαγραφούν και η διαγραφή να εκτελείται ύστερα από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
   
 4. Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Κατόπιν σχετικού αιτήματος σας και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας. Η επεξεργασία των δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
   
 5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που έχει διενεργηθεί μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας παραμένει ανεπηρέαστη.
   
 6. Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

7.Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η DUAL LOGICOM λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, μεταβολή, κακή χρήση, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, αντίστοιχα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Οι συνεργάτες μας επίσης έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης με τις παρούσες διατάξεις. 

8.Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η DUAL LOGICOM κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η DUAL LOGICOM θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η εταιρεία μας προστατεύει τα δεδομένα σας.

9.Επικοινωνία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DUAL LOGICOM», εδρεύει στον Μαρούσι Αττικής επί της Β. Ηπειρου 45 Τ.Κ. 15125και τηλ. 2118500323 . Η DUAL LOGICOM είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) για την εταιρεία DUAL LOGICOM, είναι η υπάλληλος της εταιρείας μας κα. Κιοβρέκη Δήμητρα και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dlgcom.gr .

Η DUAL LOGICOM έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article